โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดกิจกรรม”เปิดเทอมปลอดภัยห่างไกลโควิด-19″

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรีได้ดำเนินการให้ความรู้กับคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีในหัวข้อ “เปิดเทอมปลอดภัยห่างไกลโควิด-19” นำโดย อ.ดร.นงนุช วงศ์สว่าง และคณะ โดยมีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี รองผู้อำนวยการ คณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งยังได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีทุกคน โดยทุกคนมีผลเป็นลบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-Site ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดประชุมข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล โล่ เกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชนในการรับรางวัลต่างๆ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้รับ 6 รางวัลดังนี้

1. รางวัลนักเรียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563

2. นายคงเดช ศรีอุทารวงศ์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. นางสาวเวธกา เวสสุวรรณ์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. นางปิยรัตน์ โลดโดด ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)สาขาปฐมวัย

5. นางสาวรุจิเรศ ขลิบศรี รางวัลต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมระดับประเทศ

6. นางสาวรุจิเรศ ขลิบศรี รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กลุ่มบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เป็นสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑ กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดย นายสุรีย์ อามตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีและ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดีเทิดพระเกียรติ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

าพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ขอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประเมิน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารต้อนรับนายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ และติดตาม สพป.รบ. 1 มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site และรูปแบบต่างๆและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้นำนักเรียนอนุบาลราชบุรี อายุครบ 12 ปี มารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เข็มที่ 2 ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง จ้งหวัดราชบุรี นำโดยนายจักรพงษ์ พระไชยบุญ นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับคุณครูระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ที่ส่งคลิปการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม AR’s Creative On Hand Activities ได้รับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการที่ 3 ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.นายสุริยะ ชมศรีเมฆ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีการร่วมทำบุญทอดกฐินวัดนาหนอง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีมอบเงินร่วมทำบุญ และอาหารมาให้กับผู้เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม