พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดประชุมข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล โล่ เกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชนในการรับรางวัลต่างๆ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้รับ 6 รางวัลดังนี้

1. รางวัลนักเรียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563

2. นายคงเดช ศรีอุทารวงศ์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. นางสาวเวธกา เวสสุวรรณ์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. นางปิยรัตน์ โลดโดด ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)สาขาปฐมวัย

5. นางสาวรุจิเรศ ขลิบศรี รางวัลต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมระดับประเทศ

6. นางสาวรุจิเรศ ขลิบศรี รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น