โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการเข้าร่วมแข่งขัน ALTV QUIZ CHALLENGE ปีที่ 4 โดย Thai PBS kids ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล1. ด.ช.เกริกภัชกร รัชชญาวงศ์ ป.4/92. ด.ญ.ภัทราภรณ์ เติมอารมณ์ ป.6/93. ด.ญ.ณัฏฐ์ธิดา เพียรพิจารณ์ ปฺ5/ep1ฝึกซ้อมโดย ครูสุรดา ปัญจพรชัย

กิจกรรมวันลอยกระทงปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรโครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณเวทีเกียรติยศ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันทางวิชาการ โครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ คร้งที่ 14 จัดโครงการโยมูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือประเสริฐสุข เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แข่งขันวาดภาพ“สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดย มูลนิธิยุวทูตความดี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดย มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566

เชิญประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการ 3 ท่าน เนื่องในไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้มีกิจกรรมเลี้ยงส่งให้กับ นางสาวนิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล และ นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เนื่องในไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครมาศึกษาดูงานปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ต้อนรับคณะผูบริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครที่มาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach Plus สายชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม