ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านช่วยกันให้กำลังใจลูกๆอนุบาลราชบุรีโดยการ กดไลก์ กดแชร์ ใน YouTube ผลงานการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ 3 ปี 2564 1 ไลก์ เท่ากับ 1 คะแนน 1 วิว เท่ากับ 3 คะแนน 1 แชร์ เท่ากับ 5 คะแนน

โครงการวิจัยนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิด โครงการวิจัยนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมบัวชมพูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องมาจากมีนักเรียนจำนวน 5 คน สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา ในโครงการให้การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเน้นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม สามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อันจะเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป ในการนี้นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นผู้รับมอบ และได้มอบให้นักเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศ การแจกนมเงินค่าอาหารกลางวันและแบบฝึก เดือน พ.ย.64

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ทำการแจกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)โรงเรียน และแบบฝึกหัดแบบ On Hand ให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.64 โดยมีการรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 อย่างเข้มงวด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดกิจกรรม”เปิดเทอมปลอดภัยห่างไกลโควิด-19″

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรีได้ดำเนินการให้ความรู้กับคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีในหัวข้อ “เปิดเทอมปลอดภัยห่างไกลโควิด-19” นำโดย อ.ดร.นงนุช วงศ์สว่าง และคณะ โดยมีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี รองผู้อำนวยการ คณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งยังได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีทุกคน โดยทุกคนมีผลเป็นลบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-Site ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดประชุมข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล โล่ เกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชนในการรับรางวัลต่างๆ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้รับ 6 รางวัลดังนี้

1. รางวัลนักเรียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563

2. นายคงเดช ศรีอุทารวงศ์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. นางสาวเวธกา เวสสุวรรณ์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. นางปิยรัตน์ โลดโดด ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)สาขาปฐมวัย

5. นางสาวรุจิเรศ ขลิบศรี รางวัลต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมระดับประเทศ

6. นางสาวรุจิเรศ ขลิบศรี รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กลุ่มบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เป็นสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม