ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับคุณครูระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ที่ส่งคลิปการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม AR’s Creative On Hand Activities ได้รับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการที่ 3 ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น