เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาศักยภาพด้านการวัด และประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยการใช้นวัตกรรม “รูปแบบวัฏจักร 7 ขั้น และการบูรณาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (The Cycle of 7 Steps : Active learning Plus Model)”

บทคัดย่อBEST-O-NET

การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(สำหรับผู้บริหาร)โดยการใช้นวัตกรรม AR-SMART Project Approach Plus Model

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมเรื่อง พืชน่ารู้ เผยแพร่-นวัตกรรม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องน้ำและอากาศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จัดทำโดย นางสุรดา ปัญจพรชัย