เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมเรื่อง พืชน่ารู้ เผยแพร่-นวัตกรรม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องน้ำและอากาศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จัดทำโดย นางสุรดา ปัญจพรชัย