การประกวดราคาซื้่อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีมีความประสงค์ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับนักเรียน  ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการพบธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมโครงการพบธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั้ม ๑|อัลบั้ม ๒

โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เครือข่ายที่ ๒ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจากนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั้ม ๑|อัลบั้ม ๒|อัลบั้ม ๓|อัลบั้ม ๔|อัลบั้ม ๕

สพป.สระแก้ว เขต ๑ ศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารและคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต ๑ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ อาคารสมาคม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๒ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเครือข่าย โดยมีนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั้ม 1|อัลบั้ม 2

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้มาประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระดับปฐมวัย ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

สพป.ขก.เขต ๑ ศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารและคณะครูสังกััดสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแ่ก่น เขต ๑ ได้เข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรียน โดยมีนางรพี โกมลนุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี

วันอังคารที่ ๑๘ กันยาจน ๒๕๖๑ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครื่อข่ายที่ ๒ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ระดับเครือข่าย) ระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนางรพี โกมลนุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานพิธิเปิด ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

งานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ ได้จัดการสัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราฃ ๒๕๖๑ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม