ตรวจความพร้อมและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เพื่อตรวจสอบความพร้อมและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยครู

ประกาศผู้ช่วยครู-2

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี-เรื่้อง-ปรับเ