คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 ประกอบด้วย นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และนางอรวรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งติดตามนโยบาย4ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ซึ่งได้เข้าชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครู และได้เดินเยี่ยมชมบริเวณต่างๆของโรงเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น