โรงเรียนอนุบาลราชบุรีเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564

ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนและผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับรางวัล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต ในการนี้นางสาวนิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้ารับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางสาวฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งผลงานสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนภาคีเครือข่ายสถานศึกษาทุกภาคส่วนในการสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงและจะรักษาความดีนี้ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น