โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์มาศึกษาดูงาน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี และคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ต้อนรับ นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมาตรฐานการศึกษา ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมศึกษาการจัดกิจกรรมตามโครงการการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) และ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Chinese Program)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น