งานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ ได้จัดการสัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราฃ ๒๕๖๑ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น