เด็กหญิงแพรวา เนตรนิรมล น้องอิน ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนยุวทูตฯ จากโรงเรียนในเครือข่าย

เด็กหญิงแพรวา เนตรนิรมล น้องอิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนยุวทูตฯ จากโรงเรียนในเครือข่าย ไปเข้าร่วมค่ายอบรม “ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง” จัดโดย มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงต่างประเทศ และได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี ให้เป็นตัวแทนไปเยือนมณฑลกวางตุ้ง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ร่วม พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิชาการกับนักเรียนจีน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 ด้วยวัตถุประสงค์สนับสนุนการพัฒนาโลกทัศน์ของยุวฑูตความดีให้กว้างไกล รอบรู้รอบด้าน โดยยุวทูตฯ ที่ได้รับการคัดเลือกควรต้องสามารถดูแลตัวเองได้ ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ดีในการสื่อสารกับเพื่อนนักเรียน รวมทั้งมีความสามารถในการนำเสนอวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศไทยประเพณีและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีความสนใจในโครงการค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวัน และในการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเพื่อนเยาวชนนานาชาติ

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น