การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์

บรรยากาศวันเอาทิ่ตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราขบุรี เขต ๑ โดยมีคณะผู้บริหาร สังกัดสพป.รบ. ๑ และคณะผู้บริหาร สังกัด สข. เข้าร่วมอบรมในครั้งนี ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น