การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น ป.๑

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพรประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น