ตอบปัญหาตอบปัญหาเกี่ยวภูมิภาคแอฟริกา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวภูมิภาคแอฟริกา โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมรับทุนการศึกษา 10,000 บาท จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1, เด็กหญิงภาณภัส กันนะ
2. เด็กหญิงแทนเที่ยน ศรีโวหาร
3. เด็กหญิงกัลยากร เฮงจิตตระกูล
4. เด็กชายจิรัฏฐ์ ศรีสงคราม
5. เด็กชายเฉลิมราษย์ อาจธัญกรณ์
ครูฝึกซ้อม
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ใส่ความเห็น