ผอ.โรงเรียนอนุบาลราชบุรีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วันที่  18  พฤษภาคม 2560  นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี   ได้ปฐมนิเทศ นักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน  46  คน    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ณ  ห้องประชุมอาเซียนศึกษา

ใส่ความเห็น