โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

 

วันที่  21 มีนาคม  2560  นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  ณ  อาคารโดมเขียว  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  โดยโครงการนี้เพื่อให้นักเรียนมีคูุณลักษณะอันพึงประสงค์     ตามหลักสูตรการศึกาาขั้นพื้นฐาน  มีนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 32  คน

ใส่ความเห็น