กิจกรรมวันลอยกระทงปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรโครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณเวทีเกียรติยศ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันทางวิชาการ โครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ คร้งที่ 14 จัดโครงการโยมูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือประเสริฐสุข เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม