โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี และคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ และ โล่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี

ภาพกกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น