อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานการอบรเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง” โดยมีคณะครูและเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น