ประชุมแลกเปลี่ยนเสวนาการและเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายที่ 2

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 ได้จัดการประชุมเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อ “การกำหนดบทบาทหน้าที่ของครูต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย:ปัจจึบันและอนาคต” เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น