รร.อนุบาลราชบุรี รับการติดตาม นิเทศ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี รับการติดตาม นิเทศ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะกรรมการติดตามประกอบด้วย ผอ.พิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ผอ.จิราภรณ์ หลายพูนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหมู ผอ.วิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยไผ่ ในการนี้ คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี พร้อมด้วย ฝ่ายวิชาการโรงเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลโรงเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น