ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา ในโครงการให้การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเน้นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม สามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อันจะเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป ในการนี้นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นผู้รับมอบ และได้มอบให้นักเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น