แบบสอบถามการกำหนดช่วงเวลาสอนชดเชยระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 13 พฤศจิกายน 2563 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 ดังนั้นเวลาเรียนในปีการศึกษา 2563 จึงไม่ครบตามหลักสูตรในระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจึงกำหนดสอนชดเชยในภาคเรียนที่ 1 จำนวน 7 วันโดยขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเพื่อเลือกช่วงเวลาในการสอนชดเชยในการเลือกช่วงเวลาในครั้งนี้จะถือมติเสียงส่วนใหญ่ของผู้ปกครองเป็นเกณฑ์ในการจัดการสอนชดเชยตามลิงก์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/K6KTKuyC4zmHTenk8

ใส่ความเห็น