การประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ได้ให้เกียรติมาต้อนรับคณะกรรมการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภาพนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ มีท่านดร.สมเกียรติ ซิตไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประเมินมีดังนี้
๑. นายสุดใจ สุปัญบุตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)
๒. นายสาโรจน์ กลั่นด้วง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.42 (จังหวัดนครสวรรค์)
๓. นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 (จังหวัดลำปาง)
๔..นางจุฑามาศ รามสูต
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 (จังหวัดกำแพงเพชร)
๕. นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (สพฐ) (กรุงเทพมหานคร)
 
และมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ใส่ความเห็น