กิจกรรมวันภาษาไทย

วันพุธํที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพทางการการศึกษา เครือข่ายที่ ๒ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ดังมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
๑. กิจกรรมการเขียนย่อความ
๒. กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ
๓. กิจกรรมเขียนเรียงความ
๔. กิจกรรมคัดลายมือ
๕. กิจกรรมพินิจวรรณคดี
ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ได้มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนในกลุ่มของเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพทางการการศึกษา เครือข่ายที่ ๒ เข้าร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น