การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้รับเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม|อัลบั้ม ๑|อัลบั้ม ๒

ใส่ความเห็น