ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 17 คน และวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติม

ใส่ความเห็น