การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

วันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในระดับชั้นอนุบาล – ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพ่ิ่มเติืม

ใส่ความเห็น