การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

วันที่ 29 กันยายน 2560 คณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 1 ได้เข้ามาประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ได้แก่เด็กหญิงพรนภัส กันณะ ณ ห้องอาเซียน อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น