โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนในเขตตำบลหน้าเมือง ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่  6  มิถุนายน  2560 นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ร่วมให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนในเขตตำบลหน้าเมือง  ประจำปีการศึกษา  2560  ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  โดยมีวิทยากรจากศูนย์สุขภาพชุมขนประชานุเคราะห์  โรงพยาบาลราชบุรี  ให้ความรู้แก่นักเรียน

ใส่ความเห็น