การนำเสนอผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคสามประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น