ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอขอบคุณ งานป้องกันและควบคุมโรค เทศเมืองราชบุรี ได้เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์อาคารเรียน และลานกิจกรรม ที่ใช้ร่วมกัน ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโรงเรียนได้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น