มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องมาจากมีนักเรียนจำนวน 5 คน สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น