ประกาศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพเศ


ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอาเซียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี


ใส่ความเห็น