“ครูไทยยุคใหม่ในวิถี New Normal”

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ “ครูไทยยุคใหม่ในวิถี New Normal” โดยพระมหาสมปองตาลปุตฺโต ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น