อบรมหัวข้อ “ทำอยางไรให้เด็กรักชาติ”

วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดอบรมให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อเรืื่อง “ทำอย่างไรให้เด็กรักชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิวรรธน์ จันทร์เพทย์ เป็นวิทยากร ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น