(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐

นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ใส่ความเห็น