ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน(ระดับภาค)

วันที่ 8 มกราคม 2561 คณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ได้เข้ามาประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน(ระดับภาค) ได้แก่ เด็กหญิงภรณภัส กันณะ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเิติม

ใส่ความเห็น