ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Chinese Program) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Chinese Program) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

📣 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. รายงานตัว ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
📣 วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. มอบตัวนักเรียนพร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

ใส่ความเห็น