แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประภันคุณภาพภายในสถานศึกษา”

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประภันคุณภาพภายในสถานศึกษา”
ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
วันที่ ๅๅ พฤษภาคม 2560

ลิ้งค์   แบบประเมินความพึงพอใจ

ใส่ความเห็น