ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของโรงเรียน

เลิศคุณธรรม     ล้ำวิชาการ     สมานสามัคคี

ค่านิยมของโรงเรียน

ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  รับผิดชอบ  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นบุคคลจิตสาธารณะ

คำขวัญโรงเรียน

รักศักดิ์ศรี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

กล้าคิด กล้าทำ นำคุณภาพ

เอกลักษณ์

เลิศวิชาการ

วิสัยทัศน์ (VISION)

                 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีสร้างคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รักษ์สิ่งแวดล้อม มีวิถีชีวิตพอเพียง ยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (MISSION)

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 3. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
 5. ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงตนอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 7. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 8. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

ป้าหมาย (GOAL)

 1. ผู้เรียนทุกคนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 3. ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
 5. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
 6. ผู้เรียนทุกคนดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม
 7. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 8. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 3
 9. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน และได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคุณภาพดีเยี่ยม

นโยบายโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   ได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และชัดเจนตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีการควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศงานอย่างสม่ำเสมอ ในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนมีนโยบายในการดำเนินการดังนี้
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำรง ชีวิตอย่างมีความสุข
2.  เร่งรัดให้คณะครู บุคลากร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย สามารถดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.  สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา มีความรู้พื้นฐานตามระดับการศึกษา  และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  และสามารถเล่นดนตรี กีฬาได้อย่างน้อย  1  ประเภท/ชนิด
6.  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ให้จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้และมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
7.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
8.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองได้
9.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
10.  ส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรทุกคนสู่มืออาชีพ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ