ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของโรงเรียน

เลิศคุณธรรม     ล้ำวิชาการ     สมานสามัคคี

ค่านิยมของโรงเรียน

ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  รับผิดชอบ  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นบุคคลจิตสาธารณะ

คำขวัญโรงเรียน

รักศักดิ์ศรี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

กล้าคิด กล้าทำ นำคุณภาพ

เอกลักษณ์

เลิศวิชาการ

วิสัยทัศน์ (VISION)

                 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดการศึกษา  มุ่งเน้นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  ใส่ใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ (MISSION)

 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเกิดประโยชน์แก่นักเรียนเป็นสำคัญ
 2. พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่อการสอนที่หลากหลายให้เพียงพอและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มระดับชั้น ให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานสากล โดยอยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนมีทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อน
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมีคุณธรรมนำความรู้
 6. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นให้เป็นบุคคลใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
 7. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานของชีวิต และมีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข

ป้าหมาย (GOAL)

 1. นักเรียนและบุคลากรทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา
 2. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
 3. บุคลากรทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยในวิชาที่สอนสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
 5. นักเรียนมีทักษะในการคิดและสามารถแก้ปัญหาได้
 6. บุคลากรทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
 7. บุคลากรทุกคนมีนิสัยรักการทำงาน และมีทักษะในการทำงานที่เหมาะสมกับวัย
 8. นักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายทุกคนได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 9. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ศิลปะ ดนตรี กีฬาได้
 10. บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคลากรมืออาชีพตามจรรยาบรรณครูและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูเชี่ยวชาญทุกคน

นโยบายโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   ได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และชัดเจนตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีการควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศงานอย่างสม่ำเสมอ ในปีการศึกษา 2559  โรงเรียนมีนโยบายในการดำเนินการดังนี้
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำรง ชีวิตอย่างมีความสุข
2.  เร่งรัดให้คณะครู บุคลากร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย สามารถดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.  สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา มีความรู้พื้นฐานตามระดับการศึกษา  และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  และสามารถเล่นดนตรี กีฬาได้อย่างน้อย  1  ประเภท/ชนิด
6.  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ให้จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้และมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
7.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
8.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองได้
9.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
10.  ส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรทุกคนสู่มืออาชีพ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ