งานบริหารโรงเรียน

นายสุรีย์  อมาตยพงศ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

เกิดวัน พุธที่ 10 มกราคม 2505 ณ บ้านเลขที่ 83/1 หมู่ 10 ถนนพิพัฒน์พงษ์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัด สุรินทร์

บิดาชื่อ  นายสุทิตย์    อมาตยพงศ์   (ถึงแก่กรรม)

มารดาชื่อ  นางสำลี   อมาตยพงศ์

คู่สมรส  นางสิริวรรณ  อมาตยพงศ์   (ถึงแก่กรรม)

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนเมืองสุรินทร์  ปีการศึกษา 2518
 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร  ปีการศึกษา  2521
 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จากโรงเรียนสุริวิทยาคาร   ปีการศึกษา  2523
 • จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)วิชาเอกพลศึกษา จากวิทยาลัยครูจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2527
 • จบการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
  ปีการศึกษา 2552

ประวัติการรับราชการ

            เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2529 ในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ อัตราเงินเดือน 2,765 บาท

 • 1 ตุลาคม 2536 ตำแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านนานวน  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์
 • 16 ตุลาคม 2537  ตำแหน่ง  อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน  สปจ.ราชบุรี
 • 15 กุมภาพันธ์ 2542 ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) สปอ.เมืองราชบุรี
 • 16 มกราคม 2547 ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง สพท.รบ.1
 • 1 กุมภาพันธ์ 2549 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ
  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง สพท.รบ.1
 • 14 พฤษภาคม 2551 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง สพท.รบ.1
 • 1 เมษายน 2559  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง สพป.รบ.1
 • 29 กันยายน 2559  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คศ.4
  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง สพป.รบ.1
 • 29 กันยายน 2561  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คศ.4
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) อำเภอจอมบึง สพป.รบ.1
 • 1 ตุลาคม 2564  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คศ.4 (5)
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี สพป.รบ.1

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับ

 • 5  ธันวาคม 2535  ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  (จ.ช.)
 • 5  ธันวาคม 2539  ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.)
 • 5  ธันวาคม 2542  ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก  (ต.ช.)
 • 5  ธันวาคม 2545  ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (ท.ม.)
 • 5  ธันวาคม 2549  ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.)
 • 5  ธันวาคม 2554  ชั้นจักรพรรดิมาลา  (ร.จ.พ.)
 • 22  มกราคม 2564  ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)