งานบริหารโรงเรียน

ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

เกิดวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2523 ณ บ้านเลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด

บิดาชื่อ นายอวยชัย พระไชยบุญ
มารดาชื่อ นางนวลจันทร์ พระไชยบุญ

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสีดาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2540
 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมหาราช 7 จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2543
 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2546
 • จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2552
 • จบการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2556

ประวัติการรับราชการ

 • เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อัตราเงินเดือน 8,700บาท
 • 1 ตุลาคม 2555 ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • 3 ตุลาคม 2559 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
 • 13 ตุลาคม 2561 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
 • 1 ตุลาคม 2563 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับ

 • 28 กรกฎาคม 2560 ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 28 กรกฎาคม 2563 ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)