งานบริหารโรงเรียน

นายสุรีย์  อมาตยพงศ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

เกิดวัน พุธที่ 10 มกราคม 2505 ณ บ้านเลขที่ 83/1 หมู่ 10 ถนนพิพัฒน์พงษ์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัด สุรินทร์

บิดาชื่อ  นายสุทิตย์    อมาตยพงศ์   (ถึงแก่กรรม)

มารดาชื่อ  นางสำลี   อมาตยพงศ์

คู่สมรส  นางสิริวรรณ  อมาตยพงศ์   (ถึงแก่กรรม)

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนเมืองสุรินทร์  ปีการศึกษา 2518
 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร  ปีการศึกษา  2521
 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จากโรงเรียนสุริวิทยาคาร   ปีการศึกษา  2523
 • จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)วิชาเอกพลศึกษา จากวิทยาลัยครูจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2527
 • จบการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
  ปีการศึกษา 2552

ประวัติการรับราชการ

            เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2529 ในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ อัตราเงินเดือน 2,765 บาท

 • 1 ตุลาคม 2536 ตำแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านนานวน  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์
 • 16 ตุลาคม 2537  ตำแหน่ง  อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน  สปจ.ราชบุรี
 • 15 กุมภาพันธ์ 2542 ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) สปอ.เมืองราชบุรี
 • 16 มกราคม 2547 ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง สพท.รบ.1
 • 1 กุมภาพันธ์ 2549 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ
  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง สพท.รบ.1
 • 14 พฤษภาคม 2551 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง สพท.รบ.1
 • 1 เมษายน 2559  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง สพป.รบ.1
 • 29 กันยายน 2559  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คศ.4
  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง สพป.รบ.1
 • 29 กันยายน 2561  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คศ.4
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) อำเภอจอมบึง สพป.รบ.1
 • 1 ตุลาคม 2564  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คศ.4 (5)
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี สพป.รบ.1

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับ

 • 5  ธันวาคม 2535  ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  (จ.ช.)
 • 5  ธันวาคม 2539  ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.)
 • 5  ธันวาคม 2542  ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก  (ต.ช.)
 • 5  ธันวาคม 2545  ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (ท.ม.)
 • 5  ธันวาคม 2549  ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.)
 • 5  ธันวาคม 2554  ชั้นจักรพรรดิมาลา  (ร.จ.พ.)
 • 22  มกราคม 2564  ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)

นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

เกิดวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2523 ณ บ้านเลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด

บิดาชื่อ นายอวยชัย พระไชยบุญ
มารดาชื่อ นางนวลจันทร์ พระไชยบุญ

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสีดาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2540
 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมหาราช 7 จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2543
 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2546
 • จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2552
 • จบการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2556

ประวัติการรับราชการ

 • เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อัตราเงินเดือน 8,700บาท
 • 1 ตุลาคม 2555 ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • 3 ตุลาคม 2559 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
 • 13 ตุลาคม 2561 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
 • 1 ตุลาคม 2563 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับ

 • 28 กรกฎาคม 2560 ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 28 กรกฎาคม 2563 ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)