คณะผู้บริหารปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

1.  ข้อมูลทั่วไป

            1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ตั้งอยู่ที่  411  ถนนศรีสุริยวงศ์

                  ตำบลหน้าเมือง   อำเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี   รหัสไปรษณีย์  70000

                 โทรศัพท์  032-337-240  โทรสาร  032-337-240 / 032-325-936

                  E-mail  anubalrct@hotmail.com  เว็บไซต์   www.anubalrct.ac.th

            1.2  เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลปีที่ 2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            1.3  เขตพื้นที่บริการ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

            2.1  ชื่อ – สกุลผู้บริหาร       ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร

                 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ตั้งแต่วันที่  10  ตุลาคม  2565 จนถึงปัจจุบัน