คณะผู้บริหารปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

1.  ข้อมูลทั่วไป

            1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ตั้งอยู่ที่  411  ถนนศรีสุริยวงศ์

                  ตำบลหน้าเมือง   อำเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี   รหัสไปรษณีย์  70000

                 โทรศัพท์  032-337-240  โทรสาร  032-337-240 / 032-325-936

                  E-mail  anubalrct@hotmail.com  เว็บไซต์   www.anubalrct.ac.th

            1.2  เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลปีที่ 2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            1.3  เขตพื้นที่บริการ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

            2.1  ชื่อ – สกุลผู้บริหาร       นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

วิชาเอกพลศึกษา จากวิทยาลัยครูจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา ครุษสารทมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

                 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ตั้งแต่วันที่  12  ตุลาคม  2559 จนถึงปัจจุบัน

            2.2  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  3  คน

                 ชื่อ       นางสาวนิพิฐพร  โกมลกิติศักดิ์         วุฒิการศึกษา        ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                   สาขาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 ชื่อ       นางสาวสุชญา  ศรีอริยะกุล วุฒิการศึกษา        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

                   สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

                 ชื่อ       นายจักรพงษ์  พระไชยบุญ วุฒิการศึกษา        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

                   สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2.3  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  3  คน

      ชื่อ      นางดวงพร  ปัญติภาณุวัฒน์            วุฒิการศึกษา        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

                   สาขาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                 ชื่อ       นางปิยรัตน์  โลดโดด                    วุฒิการศึกษา        ครุศาสตรมหาบัณฑิต

                   สาขาปฐมวัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 ชื่อ       นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์   วุฒิการศึกษา        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

                   สาขางานบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี