ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนายน 2564) ดังนี้

1)   เขตบริการของโรงเรียน ตำบลหน้าเมือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนรับนักเรียนในเขตบริการแล้วจึง ใช้วิธีการจับฉลากสำหรับนักเรียนนอกเขตบริการและเปิดโอกาสให้นักเรียนด้อยโอกาสรวมทั้งเด็กพิเศษได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ

2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น เพศ รวม
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 2 124 116 240
อนุบาลปีที่ 3 118 121 239
ประถมศึกษาปีที่ 1 169 161 329
ประถมศึกษาปีที่ 2 195 165 360
ประถมศึกษาปีที่ 3 240 156 360
ประถมศึกษาปีที่ 4 192 168 360
ประถมศึกษาปีที่ 5 195 205 400
ประถมศึกษาปีที่ 6 210 206 416
อนุบาลปีที่ 2/EP 9 16 25
อนุบาลปีที่ 3/EP 12 13 25
ประถมศึกษาปีที่ 1/EP 26 34 60
ประถมศึกษาปีที่ 2/EP 27 35 62
ประถมศึกษาปีที่ 3/EP 32 29 61
ประถมศึกษาปีที่ 4/EP 33 30 63
ประถมศึกษาปีที่ 5/EP 15 28 43
ประถมศึกษาปีที่ 6/EP 23 17 40
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,583 1,500 3,083

หมายเหตุ   จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)                   36  คน  (84  ห้องเรียน)