ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก