นิทานสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้ STEM สำหรับนักเรียนระดับปฐมวั

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทานสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้ STEM สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม ค่ายเปิดม่านไผ่ ของห้องเรียนพิเศษภาษาจีน

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรม ค่ายเปิดม่านไผ่ ของห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Chinese Program) ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีศักยภาพการเรียนรู้ทางภาษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม