รร.อนุบาลราชบุรี รับการติดตาม นิเทศ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี รับการติดตาม นิเทศ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะกรรมการติดตามประกอบด้วย ผอ.พิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ผอ.จิราภรณ์ หลายพูนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหมู ผอ.วิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยไผ่ ในการนี้ คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี พร้อมด้วย ฝ่ายวิชาการโรงเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลโรงเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายMath-Science Integration Camp for Gifted Program Stude

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายMath-Science Integration Camp for Gifted Program Stude โดยมีห้องเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ป.4/9 ป.5/9 และ ป.6/9 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รร.บ้านเขาถ่านศึกษาดูงานบริหารงบประมาณ รร.อนุบาลราชบุรี

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ ต้อนรับนายภูริวงศ์ คุ้มญาติ ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนบ้านเขาถ่าน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มาศึกษาดูงานบริหารงบประมาณ พัสดุ การเงินของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กีฬาอนุบาลภาคกลาง

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลประจำจังหวัด ภาคกลาง ณ จังหวัดสระบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รร.วัดด่านสำโรง สมุทรปราการศึกษาดูงาน รร.อนุบาลราชบุรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Lernning ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์”

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “ชีวิตวิถีใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์” ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จากนั้นผู้อำนวยการได้มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมจัดนิทรรศการ ในครั้งนี้
1. นายสมฤทธิ์ แก่นเคี่ยม สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี
2.นางสาวอิษฎา เหล่าสุนทรากุล บริษัท เรส เลิร์นนิ่ง เอ็นเตอร์ จำกัด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 นครศรีธรรมราชมาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ต้อนรับนายณรงค์ เบ็ญจศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรีทำพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษา 90 พรรษา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมในพิธี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ารับฟังการแนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กับคุณครูปิยรัตน์ โลดโดด ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ลำดับที่ 1 จากการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กับคุณครูปิยรัตน์ โลดโดด ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ลำดับที่ 1 จากการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในประเภทครู (ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1