ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง การเปิดเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site และ Online ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี-เปิดเรียน-24-มก

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ ชมศรีเมฆ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม