มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องมาจากมีนักเรียนจำนวน 5 คน สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา ในโครงการให้การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเน้นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม สามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อันจะเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป ในการนี้นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นผู้รับมอบ และได้มอบให้นักเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศ การแจกนมเงินค่าอาหารกลางวันและแบบฝึก เดือน พ.ย.64

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ทำการแจกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)โรงเรียน และแบบฝึกหัดแบบ On Hand ให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.64 โดยมีการรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 อย่างเข้มงวด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม